Våra villkor

Allmänna villkor Fotobok.com – PIXOPOLIS Sverige,

PIXOPOLIS, PIXOPOLIS KG, Am Knäppchen 2, 59955 Winterberg, Tyskland, HRA Arnsberg Nr.7089 (hädanefter kallad „PIXOPOLIS“), lagligt representerad av Digital Print Group, Hr Oliver Schimeck erbjuder produktion av digitala trycksaker. Med hjälp av vår mjukvara kan du som kund bestämma hur trycksakerna ska se ut. De följande bestämmelserna beskriver de villkor PIXOPOLIS använder sig av för att sluta avtal med sina kunder. Vi rekommenderar våra kunder att alltid göra en utskrift av gällande „Allmänna villkor“ inför ett inköp från PIXOPOLIS.

 

1. Köpekontrakt

Beställning av PIXOPOLIS Produkter i Sverige sänds till PIXOPOLIS KG i Tyskland som är den juridiska beställningsmottagaren. Pixopolis Sverige, Photoconnect AB, Volker Ströhlein, Petersviksgatan 31, 85634 Sundsvall är ombud för PIXOPOLIS KG och ansvarig för all kundservice i Norden.
Första steget till ett köpekontrakt mellan dig som kund och PIXOPOLIS är att du fyller i beställformuläret, bekräftar din kännedom om dessa „Allmänna villkor“ (klicka i rutan) och sedan skickar formuläret tillbaka till oss (går automatiskt). Därtill behöver vi också ditt tryckoriginal, som du färdigställer med hjälp av vår mjukvara PixGEN.
Du kan skicka beställning och tryckoriginal per FTP-transfer eller i brevform (på CD eller DVD) till följande adress: PIXOPOLIS Sverige, Photoconnect Sweden AB, Volker Ströhlein, Petersviksgatan 31, 856 34 Sundsvall.
När du skickat din beställning har du ingått ett bindande köpeavtal med oss. Vi bekräftar mottagandet av din beställning omgående per email, om du angett en giltig epostadress.

 

2. Beställning

Dina beställningsuppgifter kan du skriva ut före/efter beställningen från beställningsformuläret. Även i mailet, som bekräftar din överföring av beställningen, anges dina beställningsuppgifter, som sparas hos PIXOPOLIS för att kunna genomföra köpekontraktet. Om du så önskar ger vi dig gärna information per telefon.

 

3. Vidare instruktioner till köpekontraktet

Du kan sluta ett köpekontrakt med oss på svenska och tyska.
Om du gör skrivfel när du fyller i köpekontraktet, kan du skriva över/ta bort dessa.

 

4. Priser

Angivna försäljningspriser inkluderar lagstadgad moms (7%) i Tyskland. Leveranskostnaden tillkommer.
Vid leverans till länder som inte tillhör EU, kan ytterligare tullavgifter och speditionskostnader tillkomma, vilka betalas av beställare. Storleken på dessa avgifter informerar vi om individuellt.

 

5. Överföring av tryckoriginal

PIXOPOLIS producerar trycksakerna efter dina önskemål och riktlinjer. För utformning av trycksakerna står mjukvaran PixGEN till ditt förfogande. PixGEN kan utan extra kostnad laddas ner från vår hemsida. Tryckoriginalet utformar du helt efter dina egna önskemål och med eget innehåll. Frågor till hur du använder mjukvaran kan du ställa på info@fotobok.com eller titta på några av de filmer som finns på Facebook/fotobok.

Du som beställare, är ensam ansvarig för de texter och bilder som laddats upp till PIXOPOLIS. Som beställare försäkrar du att du besitter upphovsmannarätt, märkesskydd och alla andra rättigheter till de texter och bilder som används för att producera de fotoböcker du beställer. Alla kränkningar mot dessa rättigheter och eventuella påföljder ansvarar beställaren för.

Beställaren garanterar också att inga texter eller bilder på något sätt bryter mot gällande lagar och då speciellt vad det gäller barnpornografi.

PIXOPOLIS kan inte alltid förutsäga vilka tryckoriginal som kan få rättsliga följder, som t ex rättsprövningar, skadeersättningar, fordringar, och/eller straffrättsliga konsekvenser. Eftersom ansvaret för bilder som strider mot t ex upphovsmannalagen även i vissa fall kan vara tryckeriets ansvar, förklarar sig härmed PIXOPOLIS helt utan ansvar för anspråk, som kan ställas i samband med beställarens tryckoriginal. Beställaren åliggs härmed att vid en eventuell rättslig prövning av densammes tryckoriginal, som även inbegriper PIXOPOLIS, intyga att han/hon efter bästa förmåga ska stödja PIXOPOLIS och även ersätta PIXOPOLIS för eventuella advokatkostnader.

Tryckoriginalet ska överföras utan virus. Gör en egen kopia av bokfilen innan överföringen, och bevara den på en säker plats i din dator/eller på DVD.

 

6. Vidarebearbetning av tryckoriginal

PIXOPOLIS kontrollerar den överförda filen innan den börjar bearbetas. Om filen visar sig vara skadad, eller av någon annan anledning ej möjlig att bearbeta, kommer du att uppmanas att skicka en ny fil, inom en rimlig tidsfrist. Om överföringen av den nya filen inte sker inom angiven tidsfrist, annulleras köpekontraktet. När överföringen inte sker inom angiven tidsfrist, anses kontraktet vara annullerat i enlighet med föreskriften § 643 BGD.

 

7. Tryckningen av arbetet

PIXOPOLIS färdigställer (trycker) de beställda produkterna (fotoböcker, kalendrar etc.) utifrån de instruktioner som den överförda filen innehåller. Vi kan inte tillhandahålla en färgidentitet gentemot ett annat tryck.

 

8. Leveransbesiktning

Efter färdigställandet av kundens tryckoriginal, sker en leveransbesiktning.

 

9. Betalning

Du kan välja att betala med kreditkort, till Paypal eller till vårt svenska bankgiro.
Varorna förblir PIXOPOLIS egendom fram tills kunden betalat sin vara.

 

10. Returrätt / ångersfrist

PIXOPOLIS erbjuder en generell returrätt (ångerfrist) om du inte är nöjd med din produkt. Produkten ska då skickas tillbaka till PIXOPOLIS Sverige, Volker Ströhlein, Petersviksgatan 31, 856 34 Sundsvall på beställarens bekostnad. Först ska dock beställaren ta kontakt med vår Kundservice per mail eller telefon, för att amäla sitt missnöje,

 

11. Leveransdatum

Exakta leveransdatum kan bara ges vid individuella skriftliga överenskommelser mellan kunden och PIXOPOLIS. Men inte heller överenskomna datum ska ses som fixdatum, om förseningar såsom strejker, avspärrningar eller andra oförutsägbara händelser som PIXOPOLIS inte kan förutse eller gardera sig emot inträffar. Vid sådana händelser förlängs leveranstiden med motsvarande tid.

PIXOPOLIS är berättigad till delleveranser vid större beställningar.

 

12. Ansvar

PIXOPOLIS anvarar för grov vårdslöshet och uppsåt inom ramen för Allmänna villkor och följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

För skada vid lätt vårdslöshet från personer, som varken är lagliga företrädare eller ledande anställda hos företaget, ansvarar PIXOPOLIS inte, såvida inga väsentliga kontraktsplikter (kardinalplikter) har brutits, och vilket fall bara till det belopp, som var förutsägbart vid skadetillfället.

För förlust av bild- och filmaterial ansvarar PIXOPOLIS för materialvärdet, alltså inköpspriset.

Vid försäkringsskador ansvarar PIXOPOLIS för alla kostnader, som den försäkrade ålägger PIXOPOLIS.

 

13. Kontakt

PIXOPOLIS – Sverige
Photoconnect Sweden AB

Volker Ströhlein
Petersviksgatan 31
S-856 34 Sundsvall

Telefontider:
Mån – fred och sön 10.00 – 16.00
Tis och tors 18.00 – 21.00
Telefon-service: 08 / 559 210 87 alt. 070 58 35 430
E-post: info@fotobok.com

 

14. Dataskydd och skydd av personliga uppgifter

Dina kontaktuppgifter sparas och bearbetas enbart i syfte att fullfölja köpekontraktet. I det fall där en tredje person behövs för att kunna fullfölja kontraktet, kommer vi att överföra uppgifterna även till denne person, med försäkran om att uppgifterna behandlas konfidentiellt.

De personliga uppgifter du överför till oss sparas på en intern server under bearbetnings- och garantitiden. Våra medarbetare är förpliktade att arbeta konfidentiellt. Vi lämnar enbart ut de uppgifter som enligt lag åliggs oss, till statliga myndigheter. Vi informerar våra kunder om detta i förväg, så långt det är möjligt och under omständigheterna nödvändigt.

Om PIXOPOLIS erhåller filer som dokumenterar straffbara handlingar eller som på något annat sätt strider mot gällande lagar, förbehåller vi oss rätten att frånsäga oss och avbryta uppdrag, och/eller informera statsåklagare.

 

15. Avtalad rättighet

Tvist enligt dessa villkor skall avgöras enligt tysk lagstiftning i anslutning till FNs Konvention om „Contracts for the International Sale of Goods – CISG“. Denna överenskommelse gäller inte, om andra för det aktuella landet tvingande föreskrifter föreligger.

 

16. Andra bestämmelser

Detta kontrakt innehåller samtliga för båda parter gällande regler. Muntliga överenskommelser är ej giltiga. Andra överenskommelser mellan parterna är verksamma enbart om ett annat, av båda parterna skriftligt undertecknat kontrakt, föreligger.

Om enstaka bestämmelser i detta kontrakt helt eller delvis är, eller blir overksamt, eller kontraktet innehåller en lucka enligt gällande lagar, betyder det inte att resten av kontraktet blir ogiltigt. I detta fall förpliktar sig båda parter att komma överens om en för båda parterna rättvis lösning.

 

17. Speciella bestämmelser för företagare

För egna företagare (i enlighet med § 1 HGB ) som sluter avtal för sitt företags räkning, tillkommer till de ovanstående villkoren att oenigheter avgörs i Hamm samt en garanti på ett år (med undantag av regeln §§438 Abs. 3, 634 a Abs. 3 BGB).